Disruptio podfond

Disruptio SICAV a.s.

Podfond investuje do podílů, cenných papírů nebo jiných forem účastí v zahraničních fondech se zaměřením na investice do fondů, digitálních aktiv, ETF, derivátů, futures a akcií (dále jen „podkladové fondy“), a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.
V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.
Investice Podfondu budou realizovány do fondů v různých měnách, přičemž v této souvislosti nebude typicky prováděno zajištění proti měnovým rizikům. Do doplňkových aktiv bude investováno zejména v CZK. Vzhledem ke koncentraci investiční strategie může takové investování přinášet zvýšené riziko, a to i přesto, že Podfond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem a právními předpisy a že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Podfondu.

Datum zápisu do OR

2023-09-18

Sídlo

Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8 Karlín

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 28223 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

19471700

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu cenné papíry
Emitovaný cenný papír Investiční akcie A CZK (IAA)
Investiční akcie B EUR (IAB)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč
Vstupní poplatek až 5 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíční
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek 3 % do 1 roku od uskutečnění investice
2 % od 1 roku do 2 let od uskutečnění investice
1 % od 2 do 3 let od uskutečnění investice
0 % při odkupu po 3 letech
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu CYRRUS a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.