Investujte s profesionály. Individuální přístup a nejlepší nástroje.

Kdo jsme

Jako renomovaná investiční společnost se DELTA Investiční společnost, a.s. zaměřuje na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů v souladu se zákonem č. 240/2013
Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Naše služby

Zabýváme se zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů se zajištěním kompletních služeb jako např. vedení účetnictví, daňového poradenství, interního auditu a compliance, oceňování majetku fondu, komunikace 
s orgány dohledu atd.

Krok 1

Poradenství před založením fondu

 • Vyhodnocení investičního záměru klienta a plánovaného/stávajícího portfolia

 • Návrh vytvoření FKI struktury s analýzou přínosů i nákladů pro klienta

 • Zajištění nabídek od depozitářů fondů, externích auditorů, oceňovatelů a daňových poradců (pro fúze)

Krok 2

Založení fondu

 • Vypracování dokumentů a koordinace veškerých aktivit souvisejících se založením FKI

 • Příprava kompletní žádosti o povolení ČNB či zápis fondu do seznamu ČNB, zastupování v řízení, komunikace s depozitářem a ČNB

Krok 3

Obhospodařování a administrace fondu

 • Správa majetku fondu včetně investování na účet fondu a řízení rizik 
s tím spojených

 • Výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů

 • Plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku 
a seznamu akcionářů fondu

 • Výpočet aktuální hodnoty cenného papíru

 • Výkon vnitřního auditu a compliance komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře

 • Zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy

 • Zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.

Krok 4

Fundraising

 • Vybraným fondům po splnění předem daných kritérií umíme zajistit finanční protředky pro rozvoj jejich businessu.

 • Rychle rostoucí síť externích partnerů i financování v rámci vlastního ekosystému.

Výzvy a oznámení

Kontakt

DELTA Investiční společnost, a.s.

Sídlo společnosti

Sokolovská 675/9
Karlín, 186 00 Praha 8

Firemní údaje

IČ: 032 32 051
DIČ: CZ03232051
Ozvěte se nám

DELTA Investiční společnost, a.s.

Sídlo společnosti

Údolní 392/16
602 00 Brno

Firemní údaje

IČ: 032 32 051
DIČ: CZ03232051
Ozvěte se nám