Základní informace o Fondech kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou upraveny zákonem 
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (zákon), který stanoví požadavky na jejich obhospodařovatele 
a administrátora, právní formu, minimální počet investorů, minimální výši investice atd.

FKI mohou mít dle zákona formu podílového fondu (otevřeného nebo uzavřeného), akciové společnosti, tzv. SICAV (akciové společnosti 
s proměnným základním kapitálem), společnosti s ručením omezeným, svěřenského fondu, komanditní společnosti (pouze 
s jedním komplementářem), evropské společnosti nebo družstva.

Fondový kapitál FKI musí do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 tis. EUR. Fondový kapitál FKI, který podle svého statutu investuje více než 90 % hodnoty majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí 
v obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví, musí ve lhůtě určené ve statutu 
a ve společenské smlouvě dosáhnout alespoň částky odpovídající 
1 000 tis. EUR.

FKI podléhají dohledu a regulaci ze strany České národní banky. Kontrolní činnost FKI vykonává též banka v roli depozitáře. Jedná se o banku se sídlem v ČR nebo zahraniční banku s pobočkou v ČR. V současné době může činnost depozitáře investičních fondů vykonávat Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka.

Vedle institucionálních kontrolních mechanizmů nařizuje zákon též vnitřní kontrolu, kterou zajišťuje vnitřní auditor a tzv. compliance officer. FKI jsou tedy kontrolovaný, transparentní a efektivní nástroj pro investice menšího počtu investorů sdílejících určitý investiční cíl.

Obhospodařování a administrace

Obhospodařováním fondu zákon rozumí správu majetku fondu včetně investování na jeho účet a řízení rizik s tím spojených.

Obhospodařovatelem a administrátorem FKI může být jen investiční společnost s oprávněním provádět tuto činnost na základě povolení uděleného Českou národní bankou.

Administrací fondu je souhrn činností uvedený v § 38 zákona, jedná se např. o výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů, vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví, plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu, výpočet aktuální hodnoty cenného papíru, rozdělování a vyplácení výnosu z majetku fondu, výkon vnitřního auditu a compliance, komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře, vydávání a odkupování cenných papírů fondu, uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení cenných papírů fondu, zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy, zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.

Obhospodařovaný či samosprávný fond ?

Fondy s právní osobností mohou být založeny jako obhospodařované, kdy správu majetku fondu včetně investování na jeho účet a řízení rizik s tím spojených provádí investiční společnost jako kvalifikovaný správce, nebo samosprávné, kdy výše uvedenou činnost provádí management fondu, který v rámci licenčního řízení o povolení k činnosti samosprávného fondu ČNB dostatečně prokázal, že vedoucí osoby fondu mají dostatečné znalosti a zkušenosti se správou majetku, na který bude investiční politika daného fondu zaměřena.

U fondů bez právní osobnosti je obhospodařovatelem a administrátorem vždy investiční společnost.
Investiční společnost může u samosprávného FKI vystupovat jak v roli administrátora, tak fondu s oprávněním provádět i svou administraci zajišťovat na smluvním základě jen některé z činností, které zahrnuje administrace fondu.  

Definice kvalifikovaného investora

FKI jsou určeny pro specifikovaný okruh kvalifikovaných investorů z řad zákonem taxativně vymezených institucionálních investorů (stát, banky, pojišťovny a další finanční instituce) a dále osob, které písemně prohlásí, že jsou si vědomy rizik spojených s investováním do FKI.

Investování do FKI je limitováno minimálním počtem dvou kvalifikovaných investorů v jednom fondu.
Každý z investorů musí splnit minimální výši investice do fondů spravovaných danou investiční společností odpovídající v součtu částce 125 tis. EUR.

Statut fondu

Statut FKI je dokument obsahující investiční strategii fondu, popis rizik spojených s investováním a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. Statut FKI nepodléhá schválení ČNB.  

Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Naše fondy

Alisol podfond

ALISOL SICAV, a.s.

Datum zápisu do OR

2022-12-13

Sídlo

Demlova 590/10, Lazce
779 00 Olomouc

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 11471 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO

17825831
Více

APF GROUP CR SICAV a.s.

Datum zápisu do OR

2023-12-07

Sídlo

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

v Brně, oddíl B, vložka 8902

IČO

199 98 503
Více