EDUCA Investments podfond

EDUCA FUND SICAV a.s.

Investice do vzdělání dětí, to jsou skutečné a dlouhodobé investice do lepší budoucnosti. Ať už se jedná o nové učební metody, nebo výbavu škol, vždy jde o investici do dalších generací, jejich kvalifikací, kompetencí, zkrátka do jejich šťastných a úspěšných životů.

Vzdělaní lidé tvoří prosperující společnost. Je to nejen výnosná, ale také společensky důležitá investice. Ve střednědobém, pětiletém investičním horizontu pro vás bude Fond generovat zajímavé a stabilní výnosy z provozu škol, pomocných školských zařízení (budov, jídelen, klubů atd.) a dále z provozu klinik a sportovišť. Vzdělání ostatně není sezónní komodita. Příliš nepodléhá ekonomickému cyklu. Navíc je ze zákona většinově spolufinancováno ze státního rozpočtu a je tak méně volatilní. Je investicí budoucnosti a do budoucnosti. Náš tým odborníků je připraven vybudovat významného středoevropského hráče v oblasti školských služeb 21. století.

Webová stránka fondu: www.educa.fund

Datum zápisu do OR

2022-06-07

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín
186 00 Praha 8

Zapisovaný základní kapitál

100 000 Kč

Spisová značka

B 27356 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

17216273

Aktuální hodnota IA

Prioritní investiční akcie (PIA): 0,9426
Výkonnostní investiční akcie A (VIAA): N/A
Výkonnostní investičí akcie B (VIAB): N/A

Objem majetku fondu k datu

54 049 239 Kč k 30. 9. 2023

Přílohy

Proč investovat do fondu

  • Výnos Prioritních investičních akcií až do 5,4 % p. a.
  • Výnos Výkonnostních investičních akcií A až do 5,9 % p. a.
  • Výnos Výkonnostních investičních akcií B až do výše zhodnocení 6,4 % p. a. fondového kapitálu připadající na výkonnostní investiční akcie A.
    Pokud portfolio dosáhne nadvýnosu, připadá rovnoměrně mezi VIA B a preferenční investiční akcie, maximálně však do výše zhodnocení 13 % p. a. fondového kapitálu připadající na VIA B.
    Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována rovnoměrně mezi všechny druhy investičních akcií.
  • Regulovaný subjekt – prostřednictvím ČNB, obhospodařovatele, depozitáře a auditora

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie (PIA)
Výkonnostní investiční akcie A (VIAA)
Výkonnostní investiční akcie B (VIAB)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii kalendářní čtvrtletí
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek až 1 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 - 7 let v závislosti na typu investiční akcie
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Splatnost odkupů do 12 měsíců
Výstupní poplatek Prioritní investiční akcie (PIA):
70 % při odkupu do 2 let
60 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech

Výkonnostní investiční akcie A (VIAA):
70 % při odkupu do 3 let
60 % při odkupu do 4 let
20 % při odkupu do 5 let
0 % při odkupu po 5 letech

Výkonnostní investiční akcie B (VIAB):
80 % při odkupu do 4 let
70 % při odkupu do 5 let
60 % při odkupu do 6 let
20 % při odkupu do 7 let
0 % při odkupu po 7 letech
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu ČSOB a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.