podfond QUANT

Robot Asset management SICAV a.s. podfond QUANT

Cílem Podfondu je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů, a to v dlouhodobém horizontu. Nástrojem k dosažení tohoto cíle budou přímé nebo nepřímé investice do cenných papírů fondů kolektivního investování přijatých k obchodování na regulovaných trzích, tzv. ETFs (Exchange Traded Funds), zejména obchodovaných na regulovaných trzích v USA a Evropě, s podporou řídícího algoritmu ELFT. Řídící algoritmus ELFT je zkratkou pro Extremely Low Frequency Trading, čímž se rozumí algoritmické obchodování s extrémně nízkou frekvencí obchodů. Řídící algoritmus je založen na porovnání množství peněz v oběhu v USA s cenami akcií v USA, což je prostředek pro výpočet nadhodnocení nebo podhodnocení cen akcií. Na bázi tohoto výpočtu a s přihlédnutím ke dvěma potvrzujícím makroekonomických indikátorům je rozhodnuto o volbě poměru investic do tříd aktiv v rámci investiční strategie, resp. složení portfolia

Datum zápisu do OR

2016-06-24

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín

Zapisovaný základní kapitál

20 Kč

Spisová značka

B 21686 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

051 88 521

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu akcie
Emitovaný cenný papír Investiční akcie Třídy 1
Investiční akcie Třídy 2
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek až 5 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Výstupní poplatek 0 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Ernst & Young Audit, s.r.o.