Robot Asset management SICAV a.s. podfond 10X

Robot Asset management SICAV a.s. podfond 10x

Cílem Podfondu je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů, a to v dlouhodobém investičním horizontu nejméně 5 let. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou i) přímé nebo nepřímé investice zejména do účastí v kapitálových obchodních společnostech, pohledávek, cenných papírů a fondů kolektivního investování přijatých k obchodování na regulovaných trzích a poskytováním zejména zajištěných úvěrů a zápůjček ii) investice i do jiných vhodných věcí, než jsou uvedeny v bodě i) výše vždy však v souladu s pravidly uvedenými ve Statutu a v rámci stanovených investičních limitů, rizikového profilu Podfondu a se zohledněním dlouhodobého investičního horizontu.

Webová stránka fondu: www.fond10x.cz

Datum zápisu do OR

2016-06-24

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín

Zapisovaný základní kapitál

20 Kč

Spisová značka

B 21686 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

051 88 521

Přílohy

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu akcie
Emitovaný cenný papír Investiční akcie Třídy 1
Investiční akcie Třídy 2
Investiční akcie Třídy 10
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcii měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Vstupní poplatek až 5 %
Investiční horizont dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně
Výstupní poplatek do 1 roku 50 %
od 1 do 2 let 40 %
od 2 do 3 let 30 %
od 3 do 4 let 20 %
od 4 do 5 let 10 %
Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Ernst & Young Audit, s.r.o.